AK örgütlerine kar?? direnen ve ordunun ba?komutan? olan

AK Partili Metin Külünk Cumhurba?kan?
Recep Tayyip Erdo?an’a gazilik unvan?n?n verilmesi için kanun teklifi sundu.
Külünk Erdo?an’? ve onunla birlikte yürüyenleri bu milletin unutmayaca??n?
belirtti.

AK Parti ?stanbul Milletvekili
Metin Külünk Cumhurba?kan? ve Ba?komutan Erdo?an için gazilik payesi
verilmesinin de?erlendirilmesini istedi. Erdo?an’a verilmesi teklif edilen
gazilik unvan?n?n Türkiye’nin kararl?l???n? gösteren bir iz olaca??n? belirtti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

ATATÜRK’E DE GAZ?L?K UNVANI
VER?LD?

AK Parti ?stanbul Milletvekili
Metin Külünk Osmanl?ya muhte?em bir ça? ya?atan Kanuni Sultan Süleyman’?n Ve 1.
Mahmut’un da gazi unvan? ile an?ld???n? söyledi.

AK Partili Külünk Sakarya
Muharebesi’nden sonra Mustafa kemal Atatürk’e de gazilik unvan? verildi?ini
hat?ratt?. Son birkaç y?ld?r ülkenin zor bir dönemden geçti?ini söyleyen Külünk
ya?anan bu kritik süreçte sadece milletin de?il ayn? zamanda ümmeti u?runa
can?n? ortaya koyan Cumhurba?kan? Erdo?an ve onunla birlikte yürüyenleri de bu
milletin unutmayaca??n? söyledi.

TBMM TEKL?F? DE?ERLEND?RMEL?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
15 temmuz kanl? darbe gecesi milleti ile birlikte mücadele veren öncesinde El-bab
Operasyonunda ve ?imdilerde Afrin’de terör örgütlerine kar?? direnen ve ordunun
ba?komutan? olan Recep Tayyip Erdo?an için gazilik unvan?n?n verilmesinin
de?erlendirilmesi istedi.

KÜLÜNK ÖZETLE ?UNLARI SÖYLED?

Tüm varl??? ile can?n?
ortaya koyan emek, fikir ve ter dökülen gazalar?n ya?and??? olaylarda vatan?
için yaralananlara gazi denir. Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk maneviyat? önemli
olan bu unvan? özenle kullanm??t?r. Dolay?s?yla milli ba??ms?zl?k yolunda
herkesi kar??s?na alan ve korkusuzca mücadele eden Cumhurba?kan?m?z Erdo?an
vatan? ve milleti u?runa tüm dünyaya yönelik yapt??? sert ç?k??lar ile do?rudan
hedef haline gelmi?tir. Bu bir anlamda bir de?il birden fazla cephede
sava?t???n?n göstergesidir.